CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GÓP PHẦN THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Đăng lúc: Thứ năm - 26/05/2016 19:20
Chương trình Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. Xác định tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác DS-KHHGĐ.
Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên thường kỳ cấp tỉnh -  Nguồn ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng

Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên thường kỳ cấp tỉnh - Nguồn ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng

Thực hiện Chương trình quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra mục tiêu: Giảm tỷ suất sinh trung bình hằng năm 0,2‰; đến năm 2015, tỷ suất sinh là 16,6‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,02%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm trung bình 6%/năm, đến năm 2015 giảm xuống dưới 20%. Trên cơ sở đó Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể đưa các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ vào chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm, coi đây là một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động, đồng thời là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở luôn coi trọng công tác  kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chính sách DS-KHHGĐ của địa phương, xác định những nội dung công việc đã thực hiện, chưa thực hiện, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác DS-KHHGD; kiên quyết ngăn chặn khuynh hướng sinh nhiều con  đang nảy sinh ở số ít gia đình có điều kiện kinh khá giả cũng như các gia đình đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, lạc hậu. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu DS-KHHGĐ của địa phương, đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch hằng năm, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội đã có sự phối hợp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu DS-KHHGĐ, tham gia và huy động nguồn lực tại chổ để ủng hộ các hoạt động truyền thông tại địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng với chức năng, nhiệm vụ của mình đã phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 11/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011- 2020. Đồng thời, phối hợp với Chi cục Dân số-KHHGĐ tăng cường công tác tuyên truyền và chỉ đạo tuyên truyền các mục tiêu DS-KHHGĐ với nhiều nội dung và hình thức như: tuyên truyền trong các hội nghị báo cáo viên thường kỳ, đăng tải tin, bài về DS-KHHGĐ trong Bản tin nội bộ; chỉ đạo, định hướng cho Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các cơ quan thông tin đại chúng; mở các chuyên trang, chuyên mục về DS - KHHGĐ trên báo, đài; xây dựng nhiều pa nô, áp phích, khẩu hiệu, sân khấu hóa tuyên truyền, tuyên truyền lưu động đến tận thôn, tổ dân cư... Theo đó, Ban Tuyên giáo các cấp đã bám sát vào các chuyên đề, tài liệu tổ chức tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người trong công tác DS-KHHGĐ. Việc phổ biến, quán triệt các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ tại các cơ sở được tiến hành với nhiều hình thức phong phú, sinh động  thu hút nhiều người tham gia.
 
Từ năm 2011 đến năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức tuyên truyền DS- KHHGĐ tại Hội nghị Báo cáo viên thường kỳ cấp tỉnh được 20 buổi với hơn 425 lượt người nghe; chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức được 179 hội nghị với 14.470 lượt người nghe; cấp cơ sở tổ chức được 5.385 buổi với 160.736 lượt người nghe. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng tải 20 tin, bài về công tác DS - KHHGĐ trên Bản tin Thông báo nội bộ (số lượng phát hành 5.750 cuốn/kỳ). Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Luật Hôn nhân và gia đình; tầm quan trọng và các nội dung chăm sóc SKSS/KHHGĐ; Duy trì mức sinh hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh; chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng… Qua đó, đã nâng cao nhận thức, góp phần chuyển đổi hành vi dân số của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từng cán bộ, đảng viên đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ, xây dựng gia đình Việt Nam theo tiêu chí: ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Bên cạnh đó, công tác thực tế, nắm tình hình cơ sở cũng được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trú trọng, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào còn khó khăn, lạc hâu, bị ảnh hưởng bởi tâm lý, nếp nghĩ lạc hậu trong sinh đẻ, nuôi dạy con cái. Trong 02 năm  2014, 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cùng với Chi cục DS-KHHGĐ đi thực tế nắm tình hình công tác DS-KHHGD tại 02 huyện Bảo Lạc và huyện Bảo Lâm. Công tác nắm tình hình thực tế cơ sở đã giúp Ban tuyên giảo Tỉnh ủy kịp thời đề ra hướng chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ phù hơp, sát với đặc điểm của từng địa phương.

Qua thực tế 5 năm thực hiện Chương trình quốc gia DS-KHHGĐ đoạn 2011 - 2015, có thể khẳng định công tác tuyên truyền đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo của tỉnh: Mức giảm tỷ xuất sinh bình quân hằng năm từ 0,2‰ đến 0,1‰; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1% xuống còn 0,9%/năm; tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh bình quân 1,0%/năm; tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 2%/năm; tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh đạt 4%/năm; số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt hơn 26 nghìn người/năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền trong thời gian qua còn một số hạn chế, như: Một số nơi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến vai trò, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ, dẫn đến thiếu chỉ đạo, đầu tư cho công tác này; hệ thống thông tin và truyền thông ở cơ sở còn thiếu; công tác truyền thông, vận động đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa chưa thực sự có hiệu quả; một số ít báo cáo viên, tuyên truyền viên thiếu kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền, vận động; nhận thức của một bộ phận nhân dân về sinh đẻ chưa thay đổi căn bản.

 Khắc phục những hạn chế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, công tác tuyên truyền thực hiện chính sách DS-KHHGĐ của tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác Dân số - KHHGĐ, thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác tuyên truyền về chính sách Dân số-KHHGĐ, coi việc thực hiện chính sách dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị cơ sở; đưa các chỉ tiêu dân số vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả để kịp thời uốn nắn, đề ra các giải pháp phù hợp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Hai là, tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước có liên quan đến công tác DS-KHHGĐ và Pháp lệnh dân số đến các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đông dân có mức sinh cao, vùng có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác DS- KHHGĐ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Bốn là, có biện pháp động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác DS-KHHGĐ. 


 
Tác giả bài viết: Trịnh Ánh Hoa - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 
Quản lý thiết bị y tế
Cổng dữ liệu BYT
Học liệu điện tử LUX - DEV
VNPT Cao Bang
ICD-10
ICD-9 CM vol 3
VNPT His
cổng gdbhyt

Liên kết webstie

  • Đang truy cập: 70
  • Khách viếng thăm: 65
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 3504
  • Tháng hiện tại: 111681
  • Tổng lượt truy cập: 9375264

Thông tin tổng hợp


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Email: soyte@caobang.gov.vn; Điện thoại: 0263.852 272; Fax: 0263 853 208
Chịu trách nhiệm: Ông Lục Văn Đại - Giám đốc Sở Y tế